Referater

Referat af

Ordinær generalforsamling

i Odins Odense d. 24. marts 2018
Dagsordenen var:
 1. Foreningssangen.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Bestyrelsen aflægger årsberetningen. Herefter bedes de forskellige frivilliggrupper om, kort, at fortælle, hvad gruppen har lavet i 2017, så det bliver hele foreningens beretning.
 4. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Den daglige leder fremlægger planerne for 2018.
 6. Kasseren fremlægger budget for 2018.
 7. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, se vedhæftet, ændringerne er markeret medbrunt. Begrundelse: Vi er meget tæt på at kunne godkendes som almennyttig forening. Dette vil blandt andet give foreningen mulighed for at være fritaget for indbetaling af skat, samt at gøre det nemmere at få penge fra diverse fonde og puljer. Dette vil ikke ændre på de ting vi allerede gør, bare synliggøre at foreningen er til for at drive landsbyen, ikke for at skabe profit.
 8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal – for at komme i betragtning – være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Send en mail til Sigrid på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. En endelig dagsorden udsendes elektronisk 8 dage før.
 9. Valg. Der er mulighed for at stille op til valg til bestyrelsen, både på dagen og på forhånd, ved at indsende sit kandidatur til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne navne vil kunne læses på den endelige dagsorden (se pkt. 7.).

Den nuværende bestyrelse håber at, der i medlemskredsen, findes folk, der har lyst til at lægge en indsats i bestyrelsen. Meget gerne personer med forretningsmæssig baggrund eller personer der kan lide at strukturere og organisere.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.   Der er i år fire bestyrelsesmedlemmer på valg:
 1.   Henning Hansen, ønsker genvalg
 2.   Rasmus Twisttmann (tiltrådt sep. 17 for Marlene Stenholt).
 3.   Lars Møller (tiltrådt jan. 18 for Leif Tvilum).
 4.   Lone Hansen, ønsker ikke genvalg.
 5. Valg af suppleanter. Vi mangler to suppleanter, da begge   suppleanter er indtrådt i bestyrelsen.
 6. Valg af revisor:  Keld Bøge Henriksen er på valg. På grund af tætte familiebånd til den nuværende  daglige leder, vil det være godt med en ny revisor.
 7. Valg af revisorsuppleant.  Freja Abits Stork-Hansen er på valg. På grund at tætte familiebånd til den  nuværende kasserer, vil det være godt med en ny revisorsuppleant
10 Eventuelt:

REFERAT:

Ad.1:  Odins Odense sangen.

Ad.2: Ordstyrer: Anne Marie Hybschmann. Referent: Hans-Christian Vinther.

Mødet konstateres rettidigt indkaldt.

Ad.3: Bestyrelsens årsberetning: Sigrid: Takkede alle frivillige for deres store indsats. ”Det har været en stor opgave at starte det hele op og få overblik”. ”Vi har fået meget opbakning”. ” Der er sket fejl – dem bliver vi klogere af ”! Carl:  Det har været rart at arbejde sammen med andre frivillige. Der har været en god stemning. Henning: Der har været 212 åbningsdage i 2017. I 2018 bliver der 188 åbningsdage. Der har været 6 store events. Der har været 1961 skoleelever på besøg. Mange af eventene har været nye, det vil sige at man ikke har kunnet trække på erfaringer. Eventene skal videre udvikles. Mange synes at ”blot”–arrangementerne er spændende. Skjaldefestivallen var ny. Den gentages, ligesom Håndværkerdagene. Tinkas Jul/julelandsbyen var, som alle nok ved, en kæmpe succes. Der kom næsten 3000 gæster til disse dage. Lone: Vi skal ud og gøre os synlige! I 2017 var vi tilstede på Fjordens Dag, Nordatlantisk Hus og Tarupcenteret. Vi har været i radio og TV.

Nogle har været på kursus: Annette, Finn, Käte og Anne Marie til Jernalder træf, Annette har været på lederkursus og Lone og Henning har været på fårepasserkursus. Der har også været kursus for Ny op startede foreninger. I landsbyen har der været forskellige gratis kursus forløb: Dragtsyning, træarbejde, uld og formidling.

”Tak til alle der har bidraget”.

Herefter kort orientering fra nogle af frivilliggrupperne: Nornerne: Der er syet mærker i det fleste af dragterne og laver kartoteker over al tøjet. Har fået doneret en del stof. Der blev syet en hel masse nissehuer til Julelandsbyen. Stor tak for hjælp hertil. Ratatosk: PR-gruppen har fået nye frivillige. Det var tiltrængt! Butikspasserne: Butikken er blevet omstruktureret og der er kommet mange flere varer på de nye hyller. Kasper (praktikant), har været en stor hjælp. Gerne flere til gruppen. Det er planen at der skal mange flere varer på hylderne. Thor: Vi har mange gode håndværkere! Er i gang med ny info-tavle. Forventer at komme i gang med mange nye byggerier. Har indført en fast mødedag. Tirsdagsholdet: Har arbejdet med hegn og lagt nye mønninger på husene i landsbyen. Saneret bålplads, lavet gravhøj, lavet dræn rund omkring fårehuset og hævet gulvet heri. Gruppen har fået meget materiale til deres hegnsarbejde og skal i gang med hegnet bag Høvdingehuset. I forbindelse med Julelandsbyen, blev der kørt 5 læs flis på hovedfærdselsårerne. Frejs Folk: Har klippet pil til pileflet, passet det grønne areal, ordnet “marken”, så den kunne indgå i undervisningen. Gruppen samarbejder med Tirsdagsholdet!  Draupner: 12 fonde er blevet spurgt om støtte. 6 fonde har støttet os. 8 nye forespørgsler er på vej ud!

Årsberetningen blev godkendt!

Ad.4: Helge: “Regnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Derfor skal der være ekstern revisor”. Se endvidere det uddelte regnskab.

Regnskabet blev godkendt!

Ad.5: Beretning ved Annette: Vi har 5 fokuspunkter for 2018.

 • Levendegørelse.
 • PR-arbejde.
 • Frivilligarbejde, overblik.
 • Skoletjenesten
 • Projekter

Vi har delt åbningstiden ind i stilledage, levendedage og vilde dage.

Vi fastholder de events vi har nu. Vi vil gerne have flere aktiviteter, f.eks. flere eksterne aktører, ind.

Det bliver nu også muligt at holde sommerferie som viking, i landsbyen. Der kommer også noget der hedder ”Vikingdating”.

I 2018 sæsonen bliver det lettere at se hvad der foregår i Landsbyen. Vi bestræber os på at skaffe os et bedre overblik over aktiviteterne.

En ”Grønspættebog” er under udarbejdelse. Det er en håndbog i at bo i husene. Der kommer et møde med Kvaser og Rigs Folk, der skal udarbejde en oversigtskalender over hvem der sidder i landsbyen, i løbet af året.

Der er blevet afholdt, små kurser, i brugen af aktivitetskurvene.

Butikkens varesortiment bliver udvidet.

PR-gruppen har fået flere medlemmer.

Der er dannet en Frivillig-strukturgruppe. Den er allerede i gang med sit arbejde og har således været i gang med at ringe rundt til potentielle aktive.

I administrationen sidder nu Kirsten og giver en hånd med, ligesom Helge har fået en fast plads.

Der laves nu løbende budgetopfølgninger. Det vil gøre det lettere at vurdere hvilke udgifter man kan afholde.

I Skoletjenesten arbejdes der hele tiden på at udvikle undervisningsprogrammer. Der er nu 6. forskellige programmer. Der skal arbejdes for at få kontakt til flere skoler. Mange ved ikke vi eksisterer og har skoleforløb.

Man kan nu blive fast kunde til skoletjenesten.

 1. april tager Annette og Anne Marie til ”Naturfagsdag”.

Der er budgetteret med ansættelse af Anne Marie og Finn, ligesom der er afsat til 7½ timers rengøring.

Vi har flere projekter i gang: Et stort informations skilt – store fine sten, med årstal på, så man bliver ”ledt tilbage i tiden”, tidslinjen og Tip en 13-er. Der er givet penge til projekterne af Rotary.

Beretningen blev godkendt!

Ad.6: Budget 2018 blev fremlagt af Helge (storskærm og trykte kopier).

Budgettet blev godkendt!

Ad.7: Vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

Et e i Odense mangler. Rettes.

Ændring 1: Med denne vedtægtsændringen kan vi blive godkendt som en ”Almennyttig forening”. Det betyder at det bliver lettere at søge fonde, kurser m.m.                                                                           

Beslutning: Vedtaget med majoritet!

Ændring 2: ”Der skal være to til at underskrive afholdelse af store udgifter”.

Beslutning: Vedtaget med majoritet!

Ændringsforslag stillet af Erik Ravnkilde: 1 del: Ledelsen opfordres til at udarbejde periodiserede økonomi beretninger, således at bestyrelsen får et bedre økonomisk beslutningsgrundlag. 2. del: Der ansættes en bogholder, der evt. også kan bidrage ved løsningen af andre praktiske opgaver.

Forslaget gav anledning til debat. Bestyrelsen anbefalede at stemme nej til forslaget, da man, dels allerede har indført periodiserede regnskabsberetninger og at man ikke fandt tiden moden til ansættelse af en bogholder.

Beslutning: Ikke vedtaget!

Da vedtægtsændringer kun kan ske ved at man enten:

 • Har 2/3 af alle medlemmers opbakning, på generalforsamling
 • Eller ved at opnå halvdelen af de tilstedeværendes stemmer og at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor også halvdelen stemmer for.

Ad.8: Der kom ikke andre forslag til behandling.

Ad.9:

Valgt til bestyrelsen blev:

 • Henning Hansen
 • Ditte Borggren
 • Mads Møller Jensen
 • Hans-Christian Vinther

Som suppleanter valgtes:

 • Tommy Novak
 • Lars Møller

Valgt til revisor: Keld Bøge Henriksen

Revisorsuppleant: Johnny Rømer

Evt.: Intet


Referat af

Ekstraordinær generalforsamling

i Odins Odense d. 9. april 2018

Dagsordenen var:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Endelig vedtagelse af vedtægtsændring 1, godkendt med kvalificeret flertal på ordinær generalforsamling 24. marts. Se vedhæftede. Ændringerne er markeret med brunt.
 3. Endelig vedtagelse af vedtægtsændring 2, godkendt med kvalificeret flertal på ordinær generalforsamling 24. marts. Se vedhæftede. Ændringerne er markeret med grønt.
 4. Eventuelt.

Referat:

Ad1: Til dirigent blev valgt: Carl Petersen.  Til referent blev valgt: Hans-Christian Vinther

Ad. 2: Ændringsforslag 1:     For: 22.  I mod: 0 og hverken for el. imod: 0.

Ad. 3: Ændringsforslag 2: for: 21. I mod: 1 og hverken for el. i mod 0.

Hermed kunne det konstateres at begge ændringsforslag blev vedtaget!

Ad. 4: Kommentarer til regnskab og budget: God ide at få det ud inden generalforsamlingen. God debat. Mange forslag kom frem.

”Prøv at lave P. R. på eventyrløbet”!

Kvaser og Rigsfolk inviterede alle, der vil være med til at klæde sig i dragt og skabe liv i landsbyen i årets løb, til en dag om levendegørelse og rundvisning        d. 6.maj kl. 9.30 – 15.00.

 

Odins Odense Kalender

Januar 2020
M T O T F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2020
M T O T F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Top